Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska 2010 - 2012

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2010
Předpokládané ukončení realizace projektu: 31. 5. 2012

Popis projektu:
Hlavním předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku 2015.
Realizací projektu bude vytvořena funkční síť sociálních služeb, které budou odpovídat potřebám obyvatel
regionu Znojmo. Budou tak zajištěny přehledné, kvalitní, místně a typově dostupné sociální služby, respektující práva, zájmy a potřeby uživatelů
Celkovým cílem projektu je zvyšovat a rozvíjet kvalitu, místní a typovou dostupnost sociálních služeb v regionu Znojmo prostřednictvím plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování.

Celkového cíle bude dosaženo pomocí dílčích cílů:

1) Upevňování procesu plánování a rozvoje sociálních služeb na Znojemsku metodou komunitního plánování
2) Zkvalitnění a zefektivnění poskytování sociálních služeb
3) Podpora aktivního zapojení veřejnosti, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb do rozhodování o rozvoji sociálních služeb
4) Zapojení mikroregionů Znojemska do procesu plánování sociálních služeb a rozvíjení spolupráce s nimi
5) Zvyšování informovanosti veřejnosti i představitelů obcí o sociálních službách
6) Mapování potřeb v oblasti sociálních služeb na Znojemsku
7) Zabezpečení efektivního a ekonomického plánování

Klíčové aktivity projektu:
1. Rozvíjení organizační struktury plánování - setkávání pracovních skupin a organizační skupiny

Cílem je zajistit pevnou organizační strukturu procesu plánování, reagující na aktuální situaci v regionu a na potřeby procesu komunitního plánování.
Základem je organizační skupina, která má 9 členů (jednání vede a řídí koordinátor), pracovní skupiny, které řeší konkrétní úkoly definované organizační skupinou. Členové pracovních skupin jsou odborníky na problematiku cílových skupin, které jsou v rámci pracovních skupin řešeny.
Pracovní skupiny v rámci projektu budou celkem 4 se zaměřením na tyto cílové skupiny:

1) seniory
2) osoby handicapované
3) děti,mládež a rodinu
4) osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi

2. Zapojení mikroregionů (svazku obcí) Znojemska

Aktivitou projektu je realizace komunitního plánování-plánování rozvoje sociálních služeb na regionální úrovni, kterou je SO ORP Znojmo čítající 110 obcí některé z nich jsou sdruženy v mikroregionech. Nutné je zapojit obce Znojemska do procesu, motivovat je, informovat a spolupracovat s nimi.

3. Zpracování socio - demografické analýzy regionu Znojemska

Důležitým vstupním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska je zpracovaná socio-demografická analýza.
V rámci zpracování socio-demografické analýzy budou zjišťovány tyto okruhy informací:

- základní popis území - města Znojma a mikroregionů spadajících do spádové oblasti města Znojma obce s rozšířenou působností
- popis vybraných demografických dat těchto území
- vývoj počtu obyvatel
- demografický pohyb
- struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku
- prognóza počtu obyvatel
- kriminalita
- popis cílových skupin, pro které budou sociální služby na Znojemsku plánovány

4. Zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Analýzou poskytovatelů sociálních služeb budou získány následující informace:

- počet poskytovatelů sociálních služeb Znojemska
- přehled poskytovatelů sociálních služeb
- analýza finančních toků
- počty uživatelů
- druhy poskytovaných služeb
- kapacita zařízení
- počty a druh klientů
- čekací doba na umístění do zařízení
- názory poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
- potřeby poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

5. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Cílem je vytvořit takovou publikaci, která bude srozumitelná pro laickou veřejnost, a ve které se bude uživatel snadno orientovat.
Adresář bude zdarma přístupný na webových stránkách a na CD.
Novým inovovaným produktem projektu bude vytvoření webové databáze poskytovatelů sociálních služeb, díky které bude zajištěn přístup k informacím o sociálních službách široké veřejnosti.

6. Informační aktivity

V souvislosti se zvyšováním informovanosti veřejnosti a všech účastníků procesu a naplňování tak principů metody komunitního plánování sociálních služeb budou realizovány jednotlivé informační aktivity.
Veškeré informační aktivity projektu budou směřovány na nejširší veřejnost, zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost. Budou uskutečněny konference, kulaté stoly a semináře-vše na odborná témata týkající se sociálních služeb a plánování rozvoje sociálních služeb.

7. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska je regionální dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb v místních podmínkách. Na základě výstupů ze socio-demografické analýzy, analýzy poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů, zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb(tato analýza bude zajištěna díky individuálnímu projektu Jihomoravského kraje na komunitní plánování), veřejných setkání formou kulatých stolů, z jednání pracovních skupin a organizační skupiny a dalších materiálů budou v pracovních skupinách definovány priority-hlavní záměry plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska pro definované cílové skupiny

8. Metodické vedení, supervize, semináře

Pro kvalitní průběh projektu i celého procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování budou zajištěny pro zapojené osoby semináře, odborná metodická vedení a supervize. Budou řešena zejména aktuální témata a jednotlivé fáze v souvislosti s probíhajícím procesem na regionální úrovni.

9. Vyhodnocení projektu

Aktivita zahrnuje vyhodnocení projektu, jeho realizovaných aktivit.
S vyhodnocením projektu souvisí třetí konference, která bude realizována v závěru projektu.
Jedná se o prezentaci konečných výstupů plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku.
Cílem je podat ucelenou zprávu veřejnosti, uživatelům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb o všech realizovaných aktivitách v projektu, seznámit je s výsledky dvouletého procesu plánování sociálních služeb a s následnými aktivitami, které budou na daný proces navazovat.


Výstupy projektu:

- navázání partnerství s 9 mikroregiony Znojemska
- fungující organizační struktura procesu plánování reagující na konrétní potřeby
- vytvoření Průvodce sociálními službami a Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska
- spuštění interaktivní webového portálu
- vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2015

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.